Όροι χρήσης του Binance Cloud Mining

A. Mining Pool 

1- Με τη χρήση της υπηρεσίας Cloud Mining, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων Cloud Mining και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε και συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Cloud Mining. Εάν δεν κατανοείτε και δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Εξόρυξης Νέφους στο σύνολό τους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία cloud Mining.

B. Πώς να συμμετάσχετε στο Cloud Mining

Κάντε την εγγραφή σας στην Binance ΕΔΩ και λάβετε 50$+ μπόνους!

2- Η υπηρεσία Cloud Mining είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να αγοράζετε υπολογιστική ισχύ από τη Binance και στη συνέχεια να χρησιμοποιείτε την εν λόγω υπολογιστική ισχύ ως μέρος της υπηρεσίας Mining Pool.

3- Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Εξόρυξης Cloud, πρέπει να συμφωνείτε με τα εξής:

1 τις Ημέρες cloud mining,

2. το συνολικό Hashrate,

3. το τέλος ηλεκτρικής ενέργειας,

4. το τέλος Hashrate- και

5. τη mining poll στην οποία θα συνεισφέρετε την Αγορασμένη Υπολογιστική Ισχύ (Σχετική δεξαμενή εξόρυξης).

4- Η Binance μπορεί να αρνηθεί να σας παράσχει τις Υπηρεσίες Εξόρυξης Cloud ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της επίτευξης οποιωνδήποτε Ορίων Συνδρομής.

C. Πληρωμή & Ακύρωση

5- Θα μας μεταφέρετε το τέλος Hashrate και το τέλος ηλεκτρικής ενέργειας (Συνολικά τέλη) την ημέρα της εγγραφής σας.

6- Τα Συνολικά Τέλη θα αφαιρεθούν από τον Spot Λογαριασμό σας στο ψηφιακό νόμισμα που προσδιορίζεται από την Binance κατά τη στιγμή της Εγγραφής σας.

D. Το συνολικό Hashrate, οι καθυστερήσεις και οι παραχωρήσεις

7- Η υπολογιστική ισχύς που παράγεται από την Binance υπολογίζεται με αναφορά σε ένα Hashrate.

8- Θα μπορείτε να βλέπετε την αγορασμένη υπολογιστική ισχύ που παράγεται για λογαριασμό σας στον ιστότοπο της Binance, με τρόπο και συχνότητα που επιλέγει η Binance.

9- Η Binance υποχρεούται να σας παρέχει μόνο το 95% του συνολικού Hashrate, αλλά θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας παρέχει το 100% του συνολικού Hashrate εντός των Ημερών Εξόρυξης Cloud. Εάν η Binance δεν παραδώσει το 95% του Total Hashrate εντός των Ημερών Εξόρυξης Cloud:

a. θα παράσχει τον εναπομένοντα ρυθμό κατακερματισμού εντός 30 ημερών από το τέλος των Ημερών Εξόρυξης Cloud (Extended Term), ή

b. εάν η Binance διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να σας παράσχει ή δεν σας παρέχει το εναπομένον ποσοστό κατακερματισμού εντός της παρατεταμένης διάρκειας, θα σας παράσχει ανταμοιβές Cloud εντός 10 ημερών από το τέλος της παρατεταμένης διάρκειας.

10- Συμφωνείτε ότι τα Cloud Rewards που σας καταβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Εξόρυξης Cloud αποτελούν πλήρη και οριστικό διακανονισμό και ικανοποίηση του συνόλου της ευθύνης μας απέναντί σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τυχόν αδυναμία παροχής του Συνολικού Ρυθμού Κατακερματισμού εντός των Ημερών Εξόρυξης Cloud, είτε η εν λόγω απώλεια & ζημία ήταν εύλογα προβλέψιμη είτε όχι. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι Ανταμοιβές Cloud αποτελούν επαρκή αποζημίωση και ότι δεν δικαιούστε άλλες αξιώσεις ή ένδικα μέσα στο νόμο ή στα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιασδήποτε εμπράγματης αξίωσης, ασφαλιστικών μέτρων ή/και ειδικής εκτέλεσης.

E. Υπολογισμός των ανταμοιβών Cloud

Κάντε την εγγραφή σας στην Binance ΕΔΩ και λάβετε 50$+ μπόνους!

11- Εάν η Binance επιλέξει να σας παράσχει ανταμοιβές Cloud σύμφωνα με τη Ρήτρα 9(b), οι ανταμοιβές Cloud θα είναι ένα ποσό ισοδύναμο με τα εκτιμώμενα μελλοντικά έσοδα εξόρυξης (υπολογιζόμενα με τη χρήση FPPS) του υπολειπόμενου Hashrate.

12- Για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας, ο όρος “FPPS” θα έχει την έννοια που του αποδίδεται στους Όρους Mining Pool.

F. Πρόωρος τερματισμός

13- Μπορούμε να τερματίσουμε τις υπηρεσίες εξόρυξης cloud ανά πάσα στιγμή. Εάν τερματίσουμε πριν από την τελευταία Ημέρα Εξόρυξης Cloud, θα σας παρέχουμε πλήρη ή μερική επιστροφή χρημάτων βάσει του ακόλουθου τύπου (Επιστροφή χρημάτων):

Επιστροφή= Συνολικά τέλη X (Αριθμός ημερών που απομένουν σε ημέρες εξόρυξης Cloud / Συνολικές ημέρες εξόρυξης Cloud)

14- Δεν επιτρέπεται η πρόωρη καταγγελία. Ωστόσο, χωρίς να περιορίζεται η ρήτρα 13, μπορούμε να καταγγείλουμε πρόωρα εάν, κατά την εύλογη γνώμη μας, η αξία της Επιστροφής που θα λάβετε είναι μεγαλύτερη από την αξία των αναμενόμενων Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων που θα μπορούσαν να παραχθούν από την Υπηρεσία Εξόρυξης Cloud.

Ζ. Χρήση της υπολογιστικής ισχύος

15- Η αγοραζόμενη υπολογιστική ισχύς θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της υπηρεσίας Mining Pool. Η αγορασθείσα υπολογιστική ισχύς θα προστεθεί στη σχετική δεξαμενή εξόρυξης την πρώτη Κυριακή μετά την εγγραφή σας στις 00:00 UTC.

16- Ο υπολογισμός και η διανομή των Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων στο Λογαριασμό σας στη mining pool θα γίνεται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Δεξαμενής Εξόρυξης, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

A. Η Binance μπορεί να καθορίσει διαφορετική αμοιβή που μπορεί να ισχύει εάν χρησιμοποιείτε τόσο την Υπηρεσία Εξόρυξης Cloud όσο και την Υπηρεσία Mining Pool και

B. τυχόν πρόσθετα τέλη θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Binance.

H. Γενικοί όροι

17- Όλοι οι όροι και οι αναφορές που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους Cloud Mining και οι οποίοι ορίζονται και ερμηνεύονται στους Όρους Χρήσης της Binance (οι “Όροι Χρήσης”), αλλά δεν ορίζονται ή δεν ερμηνεύονται στους παρόντες Όρους, έχουν την ίδια έννοια και ερμηνεία στους Όρους Χρήσης.

18- Οι Όροι Cloud Mining πρέπει να διαβάζονται μαζί με τους Όρους χρήσης και τους Όρους Mining Pool. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυνέπειας μεταξύ των Όρων Cloud Mining, των Όρων Mining Pool ή των Όρων χρήσης, η σειρά προτεραιότητας με την οποία πρέπει να διαβάζονται τα έγγραφα είναι πρώτα οι παρόντες όροι, μετά οι Όροι Mining Pool και μετά οι Όροι χρήσης.

I. Ορισμοί

Η Υπηρεσία εξόρυξης cloud έχει την έννοια που της δίνεται στον όρο 2.

Ως Ημέρες ming clound νοείται ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες η Binance θα σας παρέχει τουλάχιστον το 95% του Συνολικού Hashrate.

Όροι εξόρυξης cloud σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ως Cloud Rewards νοούνται τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που θα σας παρέχουμε όταν δεν παραδίδουμε το Total Hashrate, σύμφωνα με τον όρο 9, όπως υπολογίζεται στον όρο 11.

Χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει το ποσό που θα σας χρεώσει η Binance για την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών Εξόρυξης Cloud.

Ο όρος Extended Term έχει την έννοια που του δίνεται στη ρήτρα 9(α).

Hashrate σημαίνει το μέτρο που χρησιμοποιεί η Binance για τον προσδιορισμό της ποσότητας της υπολογιστικής ισχύος που σας παρέχει, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την Υπηρεσία εξόρυξης Cloud που εγγράφεστε.

Hasrate Fee σημαίνει τις χρεώσεις που χρεώνει η Binance για το Total Hashrate που σας παρέχει.

Το Mining Pool έχει την έννοια που του δίνεται στους Όρους Mining Pool.

Λογαριασμός Mining Pool έχει την έννοια που δίνεται στους Όρους Mining Pool.

Η υπηρεσία Mining Pool έχει την έννοια που δίνεται στους Όρους χρήσης Mining Pool.

Όροι Mining Pool σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ως αγορασμένη υπολογιστική ισχύς νοείται η υπολογιστική ισχύς, όπως και αν μετράται, που η Binance έχει δημιουργήσει για εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Cloud Mining.

Επιστροφή χρημάτων έχει την έννοια που της δίνεται στη ρήτρα 13.

Σχετική δεξαμενή εξόρυξης έχει την έννοια που δίνεται στον όρο 3(5).

Υπόλοιπο Hashrate σημαίνει τη διαφορά μεταξύ του 95% του Συνολικού Hashrate και της Αγορασμένης Υπολογιστικής Ισχύος που παρήγαγε η Binance για λογαριασμό σας στο τέλος της τελευταίας Ημέρας Εξόρυξης Cloud.

Λογαριασμός Spot σημαίνει τον λογαριασμό Binance που χρησιμοποιείτε για την πραγματοποίηση συναλλαγών spot.

Εγγραφή σημαίνει εγγραφή σε μια υπηρεσία εξόρυξης Cloud που προσφέρεται από την Binance.

Κάντε την εγγραφή σας στην Binance ΕΔΩ και λάβετε 50$+ μπόνους!

Όρια Συνδρομών σημαίνει το μέγιστο ποσό οποιουδήποτε θέματος, το οποίο η Binance μπορεί να καθορίζει και να αναφέρεται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια από καιρό σε καιρό, το οποίο θα περιορίζει τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας Εξόρυξης Cloud.

Συνολικό Hashrate σημαίνει το συνολικό ποσό υπολογιστικής ισχύος που η Binance συμφωνεί να παράγει για εσάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Συνολικά τέλη έχει την έννοια που του δίνεται στον όρο 5.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις Crypto ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://www.binance.com/el/terms-cloud-mining

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Προτεινόμενα άρθρα:

Μοιράσου τη Δημοσίευση: