Οι τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ διαμορφώνουν το μέλλον του κανονισμού MiCA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) εξέδωσε μια λεπτομερή δέσμη τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις αγορές κρύπτο περιουσιακών στοιχείων (MiCA), προκειμένου να κατευθύνει τη διαχείριση των τοκεν που αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία asset-referenced tokens (ARTs) και των τοκεν ηλεκτρονικού χρήματος (EMTs) σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο καλύπτει έξι βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δοκιμών αντοχής, των αποθεμάτων περιουσιακών στοιχείων και των στρατηγικών ανάκτησης. Τα ARTs, τα οποία μπορούν να υποστηρίζονται από διάφορα περιουσιακά στοιχεία, όπως εμπορεύματα ή ακίνητα, και τα EMTs, τα οποία συνήθως συνδέονται με fiat νομίσματα για χρήση σε πληρωμές παρόμοια με τα stablecoins, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των νέων προτύπων.

Η ΕΑΤ καθόρισε συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους εκδότες token να διατηρούν επαρκή ίδια κεφάλαια για τον μετριασμό των κινδύνων, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για να αξιολογηθεί κατά πόσον ένας εκδότης εκτίθεται σε αυξημένους κινδύνους, που καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη πρόσθετων αποθεμάτων ιδίων κεφαλαίων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν λεπτομερώς ότι οι εκδότες προσαρμόζουν τα ίδια κεφάλαιά τους στο 3% του μέσου αποθεματικού σημαντικών περιουσιακών στοιχείων και υποβάλλουν σχέδιο εφαρμογής εντός 25 εργάσιμων ημερών, επιτυγχάνοντας πλήρη συμμόρφωση εντός έξι μηνών.

Περαιτέρω, η ΕΑΤ καθόρισε ελάχιστα ποσοστά αποθεματικού για τα περιουσιακά στοιχεία με βάση τη διάρκειά τους, τόσο σε ημερήσια όσο και σε εβδομαδιαία βάση, και έθεσε ανώτατα όρια στις τοποθετήσεις των εκδοτών σε χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλής ρευστότητας. Σύμφωνα με ένα σχέδιο έκθεσης, τουλάχιστον το 30% των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με μη σημαντικά τοκεν που αναφέρονται σε επίσημα νομίσματα πρέπει να διατηρούνται σε αποθεματικά, αυξάνοντας σε 60% για τα σημαντικά τοκεν.

Επιπλέον, για τα token που συνδέονται με μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως εμπορεύματα ή ακίνητα, τα οποία θεωρούνται υψηλής ρευστότητας, η ΕΑΤ έχει επίσης επιβάλει όρια για το πόσα τέτοια μέσα μπορεί να κατέχει ένας εκδότης.

Όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης, η ΕΑΤ τελειοποιεί τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία που προέκυψαν από την πρόσφατη φάση διαβούλευσης, περιγράφοντας λεπτομερώς τις απαραίτητες επικοινωνίες και γνωστοποιήσεις και προσθέτοντας μια ρήτρα που διευκρινίζει ότι οι απαιτήσεις αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων δεν ισχύουν για τους εκδότες ΕΜΤ που ήδη εξαιρούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αυτοί οι νέοι κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές πρόκειται να ενσωματωθούν πλήρως από τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων έως την 1η Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρύπτο περιουσιακά στοιχεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Προτεινόμενα άρθρα:

Μοιράσου τη Δημοσίευση: